Anunţuri

14.12.2020

Anunț achiziție publică : Reparatie retea Laborator informatica la sediul din str. Independentei 3-5

 

detalii:

 

09.11.2020

Anunț achiziție publică : Asigurare apa calda la grupurile sanitare

 

detalii:

 

Anunț achiziție publică : Reparații acoperiș

 

detalii:

 

 

 

 

 

15.06.2020

Anunț achiziție publică : Igienizări - reparații curente 2020

 

detalii:

 

 

 

05.11.2019

Anunț achizție publică - sistem de supraveghere Audio-Video -  2019:

 

detalii:

 

 

 

25.07.2019

Rezultate finale selecție dosare Administrator financiar I S

24.07.2019

Proces verbal depunere dosare Administrator financiar I S

01.07.2019

LICEUL DE ARTE CORNELIU BABA

anunta OCUPAREA PRIN TRANSFER A POSTULUI VACANT DE ADMINISTRATOR FINANCIAR I-S

 

Conditiile de transfer sunt urmatoarele:

-studii superioare economice de lunga durata,absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

-vechime in specialitatea studiilor necesare executarii functiei de minim 7 ani;

Certificat de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului European de Conturi.

 

Dosarul de transfer

1.Cerere prin care se solicita transferul aprobat de Consiliul de Administratie a ambelor unitati de invatamant(unitatea la care se transfera candidatul si unitatea de la care se transfera candidatul conform L153/2017);

2.Copia actului de identitate;

3.Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,copiile documentelor care atesta vechimea in munca si in specialitatea studiilor ,dupa caz;

4.Copiacarnetului de muncasaudupacaz,adeverintele care atestavechimea in muncasi in specialitateastudiilor ,dupacaz;

5.Cazieruljudiciarsau o declarative pepropriaraspundere ca nu are antecedentepenale

6.Adeverintamedicala care saatestestarea de sanatatecorespunzatoare,eliberata cu celmultsaselunianterioaredateidepuneriidosarului de transfer;

7.Curriculum vitae;

8.Altedocumenterelevante.

CALENDARUL DE DESFASURARE AL TRANSFERULUI

 

ETAPE DE CONCURS

DATA/PERIOADA

OBSERVATII

Publicareaanuntului

01.07.2019

Site sediuLiceul de Arte Corneliu Baba

Depunereadosarelor de transfer insotite de cererea de transfer

01.07.2019-23.07.2019

La secretariatulinstitutiei din Bistrita,str.Independenteinr 3-5

Verificarea ,validareasiafisarearezultatelor in urmaselecteieidosarelor

24.07.2019 ora 10.00

La sediulinstitutiei

Interviul(in situtia in care suntmaimultesolicitari)

25.07.2019 inceepand cu ora 8.00 (minim 15 minute de candidat)

La sediulinstitutiei

Contestatii

25.07.2019 orele 10.00-13.00

Afisarearezultatelor in urmacontestatiilor

25.07.2019 ,ora 16.00

Afisarearezultatelor finale

26.07.2019 ora 10.00

Site sisediuLiceul de Arte Corneliu Baba

 

 

 

 

07.06.2019

Anunț achiziții publice - igienizări 2019

Detalii:

 

 

 

03.11.2018  • Invitație de  participare - Achiziție de bunuri -
  • Proiect Rose (decembrie 2018)- Descarcă aici:

 

27.09.2018

 

REZULTATE SELECȚIE DOSARE PENTRU

CONCURSUL DE SECRETAR DIN DATA DE 01.10.2018


În urma analizei dosarelor depuse pentru concursul pentru ocuparea postului de secretar din data de 01.10.2018 comunicăm următoarele:


Nr. Crt.

Numele și prenumele

Rezultat selecție dosar

Observații

1.

BORDA ALINA

Respins

Nu face dovada criteriului de vechime în specialitate

2.

KINCSES HORTENZIA-MIHAELA

Respins

Nu face dovada criteriului de vechime în specialitate

3.

SUCIU MARIA-ALINA

Admis

-

Eventualele contestații se pot depune la secretariatul unității în data de 28.09.2018 între orele 10.00 -13.00

-          Proba scrisă va începe în data de 01.10.2018 începând cu ora 9.00

-          Proba practică va începe în data de 01.10.2018 începând cu ora 12.00

-          Interviul va începe în data de 01.10.2018 începând cu ora 13.00

Locul desfășurării probelor:

Sediul Liceului de Arte „Corneliu Baba” Bistrița, B-dul. Independenței Nr. 3-5.

 

Director,

Prof. SULAR EUGENIA

 

17.09.2018

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST TEMPORAR  VACANT

 

Liceul de Arte „Corneliu Baba” cu sediul în : localitatea Bistrița, str. B-dul. Independenței, nr. 3-5, jud. Bistrița-Năsăud organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului- SECRETAR - post contractual vacant temporar pe perioada determinata.

Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor : superioare de lungă durată,

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 1 an.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

· Proba scrisă: - data de 01.10.2018, ora 9.00, la sediul Bistrița, bd. Independenței, nr. 3-5;

· Proba practică: - data de 01.10.2018, ora 11.00, la sediul Bistrița, bd. Independenței, nr. 3-5;

· Proba de interviu: - data de 01.10.2018, ora 15.00, la sediul Bistrița, bd. Independenței, nr. 3-5.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  21.09.2018,  orele 14,00 la sediul din Bistrița, Bulevardul Independenței, nr. 3-5.

Date contact: SECRETARIAT, - tel: 0263234910

Director,

Prof. SULAR EUGENIA

 

 

 

 

07.06.2018

Anunț achiziții publice - igienizări 2018

Detalii:

 

 

 

 


 

10.01.2018

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei - Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP vezi aici

 

 

 

04.07.2017

Anunț achiziții publice - igienizări 2017

 

 

Detalii:

 

17.05.2017

Anunț

Atașăm anunțul de achiziționare a produselor/serviciiilor/lucrărilor din cadrul proiectului

„CULTURA ȘI CIVILIZAȚIE LA BISTRIȚA – carte pentru ciclul liceal” -

proiect cofinanţat de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2017,

în baza legii 350/2005, Asociatia Prietenii Elevilor Nr.1, cu sediul în localitatea Bistrita.

Detalii aici :

 

 

29.03.2017

ANUNT CONCURS PENTRU POST TEMPORAR VACANT

Liceul de Arte ,, Corneliu Baba” cu sediul în : loc. Bistrița, str. B-dul. Independenței, nr. 3-5, jud. Bistrița-Năsăud organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului- SECRETAR - post contractual vacant temporar pe perioada determinată

Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor : superioare de lunga durata;

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 0.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: - data de 20.04.2017, ora 9.00, la sediul Bistrita, bd. Independenței, nr. 3-5;

Proba practică:- data de 20.04.2017, ora 11.00, la sediul Bistrita, bd. Independenței, nr. 3-5

Proba de interviu: - data de 20.04.2017, ora 15.00, la sediul Bistrita, bd. Independenței, nr. 3-5

 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 19.04.2017, ora 12.00 la sediul din Bistrița, Bulevardul Independenței, nr. 3-5

Date contact:             SECRETARIAT, tel. 0263234910

 

Bibliografie:

Legea Educaţiei  Naţionale Nr. 1/2011, actualizată;

•           OMENCS nr.5079/2016  privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

•           Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;

•           Legea 284/2010, Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

•           HG 582/2016 ;

•           OMECTS nr.3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;

•           H.G.286/2011 si H.G 1027/2014 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător  funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

•           H.G.500/2011 privind registrul general de evidenta al salariaților;

•           Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale;

Director,

Prof. DUDA VASILE

 

 

 

27.02.2017

ANUNŢ

CONCURS PENTRU OCUPARE POST  TEMPORAR VACANT

1 post - Secretar

Având în vedere:

- Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

- H.G. 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea guvernului nr. 286/2011

- Art. 91 din Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011

- Ordonanţa de urgenţă nr. 77 din 26.06.2013

LICEUL DE ARTE ,, CORNELIU BABA” BISTRITA organizează concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de Secretar pe data de 14.02.2017 conform calendarului afişat.


I. CONDIȚII DE CONCURS:

 

•           Vechime minim 1 an în specialitatea postului,

•           Cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale,

•           Studii superioare: Economice, Juridice,

•           Cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale,

•           Cunoştinţe privind încadrarea personalului,

•           Cunoştinţe de arhivare a documentelor,

•           Cunoştinţe de comunicare şi relaţii publice,

•           Disponibilitate la timp de lucru prelungit,

•           Cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei (operare PC, birotică),

•           Cetăţenia română şi domiciliul stabil în România,

II. DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:

1.         Cerere de înscriere

2.         Copia actului de identitate

3.         Copii ale actelor de studii (diplomă bacalaureat, diplomă licenţă, atestate,)

4.         Copia certificatului de naştere

5.         Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul)

6.         Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul)

7.         Copia carnetului de muncă / Raport salariat REVISAL

8.         Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale

9.         Adeverintă care să ateste starea de sănătate

10.       Recomandare de la ultimul loc de muncă va cuprinde:

- Aprecieri privind capacitatea candidatului de a-si asuma responsabilităti si de a lua decizii

- Aprecieri privind aptitudinile şi competentele organizatorice

- Aprecieri privind lucrul în echipă şi colaborarea cu ceilalti angajaţi

- Aprecieri privind disponibilitatea la timp de lucru prelungit

- Calificativul obţinut în ultimii 3 ani

11.    Curriculum vitae – model European însoţit de documente justificative.

Copiile solicitate vor fi însoţite de documentele în original pentru conformitate cu originalul

III.           TEMATICA DE CONCURS:

•           Contractul individual de muncă

•           Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar

•           Organizarea şi funcţionarea sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

•           Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

•           Funcţiile didactice şi didactice-auxiliare din învăţământul preuniversitar

•           Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea deciziilor, a adreselor oficiale şi a adeverinţelor

•           Cunoştinţe generale de gramatică şi ortografie a limbii române

•           Cunoştinţe de operare pe calculator (WORD, EXCEL)

IV.           PROCEDURA DE SELECTIE

Probe de concurs:

a). selecţia dosarelor;

b). probă scrisă şi probă practică;

c). Interviul.

V.             BIBLIOGRAFIE

•           Legea Educaţiei  Naţionale Nr. 1/2011, actualizata;

•           OMENCS nr.5079/2016  privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

•           Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;

•           Legea 284/2010, Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

•           HG 582/2016 ;

•           OMECTS nr.3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;

•           H.G.286/2011 si H.G 1027/2014 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător  funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

•           H.G.500/2011 privind registrul general de evidenta al salariatilor;

•           Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale;

VI. Graficul de desfăşurare a concursului şi dispoziţii finale:

Proba scrisă: - data de 14.03.2017, ora 9.00, la sediul Bistrita, bd. Independentei, nr. 3-5

Proba practică:- data de 14.03.2017, ora 11.00, la sediul Bistrita, bd. Independentei, nr. 3-5

Proba de interviu: - data de 14.03.2017, ora 15.00, la sediul Bistrita, bd. Independentei, nr. 3-5

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 13.03.2017, orele 9.00-14.00 la sediul din Bistrita, Bulevardul Independentei, nr. 3-5.

Informaţiile suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, telefonic la nr. 0263-234910 sau personal la secretariatul şcolii.

Concursul se va desfăşura la sediul Liceului de Arte “Corneliu Baba”  conform graficului de mai sus:

Candidaţii pot contesta numai propriile lucrări.

Candidatul declarat reuşit se încadrează pe perioadă determinată.

DIRECTOR,

Prof. DUDA VASILE

 

 

 

 

 

11.11.2016

Anunț achiziții publice

„Lucrări de schimbare tâmplărie exterioară pe partea dinspre curte și schimbare uși interioare”.

Detalii aici: (solicitare de oferte, caiet de sarcini, antemasuratoare, model contract).

 

 


31.10.2016

ANUNŢ

CONCURS PENTRU OCUPARE POST TEMPORAR VACANT

1 post - Secretar

 

 

Având în vedere:

- Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

- H.G. 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea guvernului nr. 286/2011

- Art. 91 din Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011

- Ordonanţa de urgenţă nr. 77 din 26.06.2013

LICEUL DE ARTE ,, CORNELIU BABA” BISTRITA organizează concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de Secretar pe data de 15.11.2016 conform calendarului afişat.

 

•           Studii superioare: Economice, Juridice

•           Cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale

•           Cunoştinţe privind încadrarea personalului

•           Cunoştinţe de arhivare a documentelor

•           Cunoştinţe de comunicare şi relaţii publice

•           Disponibilitate la timp de lucru prelungit

•           Cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei (operare PC, birotică)

•           Cetăţenia română şi domiciliul stabil în România

II.             DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE:

1.         Cerere de înscriere

2.         Copia actului de identitate

3.         Copii ale actelor de studii (diplomă bacalaureat, diplomă licenţă, atestate,)

4.         Copia certificatului de naştere

5.         Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul)

6.         Hotărâre judecătorească pentru schimbarea numelui (unde este cazul)

7.         Copia carnetului de muncă / Raport salariat REVISAL

8.         Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale

9.         Adeverintă care să ateste starea de sănătate

10.       Recomandare de la ultimul loc de muncă va cuprinde:

- Aprecieri privind capacitatea candidatului de a-si asuma responsabilităti si de a lua decizii

- Aprecieri privind aptitudinile şi competentele organizatorice

- Aprecieri privind lucrul în echipă şi colaborarea cu ceilalti angajaţi

- Aprecieri privind disponibilitatea la timp de lucru prelungit

- Calificativul obţinut în ultimii 3 ani

11.         Curriculum vitae – model European însoţit de documente justificative

Copiile solicitate vor fi însoţite de documentele în original pentru conformitate cu originalul

 

III.           TEMATICA DE CONCURS:

•           Contractul individual de muncă

•           Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar

•           Organizarea şi funcţionarea sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

•           Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

•           Funcţiile didactice şi didactice-auxiliare din învăţământul preuniversitar

•           Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea deciziilor, a adreselor oficiale şi a adeverinţelor

•           Cunoştinţe generale de gramatică şi ortografie a limbii române

•           Cunoştinţe de operare pe calculator (WORD, EXEL)

 

IV.           PROCEDURA DE SELECTIE

Probe de concurs:

a). selecţia dosarelor;

b). probă scrisă şi probă practică;

c). Interviul.

 

 

V.             BIBLIOGRAFIE

•           Legea Educaţiei  Naţionale Nr. 1/2011, actualizata;

 

•           OMENCS nr.5079/2016  privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

 

•           Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;

 

•           Legea 284/2010, Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

 

•           HG 582/2016 ;

 

 

•           OMECTS nr.3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;

 

•           H.G.286/2011 si H.G 1027/2014 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător  funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

 

•           H.G.500/2011 privind registrul general de evidenta al salariatilor;

 

•           Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale;

 

 

VI.           Graficul de desfăşurare a concursului şi dispoziţii finale:

· Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Liceului de Arte Corneliu Baba  în perioada  01- 08.11.2016.

· Evaluarea dosarelor si afişarea rezultatelor 10.11.2016

· Proba scrisă şi proba practică (2 ore)  15.11.2016, orele 9.00, respectiv 11.00

· Interviu 15.11.2016, ora 15.00

· Afişarea rezultatelor, 16.02.2015, ora 9.00

 

Informaţiile suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, telefonic la nr. 0263-234910 sau personal la secretariatul şcolii.

Concursul se va desfăşura la sediul Liceului de Arte “Corneliu Baba”  conform graficului de mai sus:

 

 

Candidaţii pot contesta numai propriile lucrări.

Candidatul declarat reuşit se încadrează pe perioadă determinată.

 

 

DIRECTOR,

Prof. DUDA VASILE

 

.

 

19.04.2016

EXPOZIȚIE

ICOANE PE STICLĂ

ICOANA DIN SUFLETUL MEU


Vernisaj

 

Miercuri  20.04.2016, ora 15,00

La   Centrul Comunitar pentru Tineret, Bistrița


Coordonatori:
Cârlig Oana, Retegan Macedon,
Liceul de Arte Corneliu Baba, Bistrița.
Colaboratori:
Morar Diana, Palatul Copiilor - Bistrița
Călini Dorina Liliana, Școala Gimnazială Nr. 1 - Rebra
Icoanele sunt realizate după modelul icoanelor tradiționale din zona județului Bistrița-Năsăud și a centrului de iconari de la Nicula.

 

 


07.04.2016

Apel pentru selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial

 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează selecția profesorilor în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial. Profesorii selectați vor desfășura activitățile de proiectare a programelor școlare pentru gimnaziu.

detalii în fișier( PDF ): Apel selecție GLC_5_aprilie_2016 vs 4.pdf